Privacy

HEUTINK PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring voor de website van Heutink Primair Onderwijs B.V. en de volgende aan haar gelieerde entiteiten: ’t Heutink Huis B.V., Heutink Creatief B.V. en Methodeplus B.V. h.o.d.n. Heutink Trainingen (‘Heutink’) https://heutink.nl (de ‘Website’). Door de Website te bezoeken, kan bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie ('persoonsgegevens') worden verzameld en verwerkt. Heutink hecht eraan om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Tegelijkertijd willen wij u de beste ervaring op de Website geven.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonsgegevens die Heutink verzamelt en de manier waarop Heutink uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens in deze Heutink Privacy Verklaring onder de paragraaf ‘Wat zijn uw rechten?’.    

Welke persoonsgegevens worden verzameld en om welke redenen?

Nieuwsbrief

Wij versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zichzelf hebt ingeschreven. Wij verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven.

Offertes

Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken wij uw (organisatie- en) persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen.

Overeenkomst

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent uit te voeren. In dat kader zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u een track and trace code te kunnen laten sturen door de vervoerder en om uw facturen te versturen.

Formulieren Website

Om uw vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen naar aanleiding van door u ingevulde formulieren op de Website, zoals het contactformulier waarop u aangeeft dat u in contact wilt komen met iemand van Heutink, formulieren voor de registratie van een account, aanmeldingsformulieren voor webinars en e-mails naar de klantenservice.

Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken zoals uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Als de verplichte vragen niet worden beantwoord, kan Heutink u niet de gevraagde informatie verstrekken.

Technisch en functioneel beheer Website voor optimale gebruikerservaring

Voor dit doel kunnen wij persoonlijke gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de internetbrowser die u gebruikt, het apparaattype, informatie over uw activiteiten op de Website en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen wij door middel van cookies. Zie de Heutink cookieverklaring voor meer details.

Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

Voor de meeste persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, geldt de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is in het kader van de gerechtvaardigde belangen van Heutink. Wij hebben onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Onder onze ‘gerechtvaardigde belangen’ vallen: het verbeteren van ons inzicht in de consument en de klant, het bepalen van relevante communicatie en aanbiedingen voor alle contactmomenten die u mogelijk met Heutink hebt, productontwikkeling en het promoten van Heutink en haar producten en diensten.

In het kader van het technisch en functioneel beheer van de Website om ervoor te zorgen dat de Website u een optimale gebruikerservaring biedt worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van Heutink, waarbij uw eigen belang niet opweegt tegen het belang van het verwerken van dergelijke informatie, het verbeteren van de Website en het beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatigheden.

Indien Heutink persoonsgegevens verwerkt uit hoofde van een (mogelijke) overeenkomst met u, is de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om op uw verzoek handelingen te verrichten alvorens een overeenkomst wordt aangegaan. Indien u in deze gevallen niet de persoonsgegevens verstrekt die wij u vragen te geven, zijn wij mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren.

Indien uw toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking door Heutink die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken. Indien u ons geen toestemming geeft om persoonsgegevens van u te verzamelen, zijn wij mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren, en sommige van onze producten en diensten zijn mogelijk niet afgestemd op uw interesses en voorkeuren.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens in eerste instantie aan ons heeft verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of dit gebruik noodzakelijk is voor Heutink om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft de controle over de persoonsgegevens die u met ons deelt en heeft in dat kader een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder aangegeven samen met een niet-limitatieve toelichting. Houd er rekening mee dat sommige van de bovengenoemde rechten mogelijk niet van toepassing zijn op uw situatie.

 

 

Uw rechten           

Wat betekenen ze voor u?

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’

U heeft het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt dit recht echter alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”) Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Het recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Het recht op inzage

Behoudens bepaalde uitzonderingen heeft u het recht om een bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, en als wij dat doen, om toegang tot uw gegevens te vragen. Wij zullen u in dat geval de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • eventuele derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • uw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;

Recht op rectificatie en aanvulling

Als de persoonsgegevens die wij verwerken onvolledig of onjuist zijn, heeft u te allen tijde het recht om deze aan te vullen of te corrigeren.

Het recht op verwijdering

 

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht.

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Het recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om in bepaalde situaties te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken:

·         Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, kunt u verzoeken om de verwerking ervan te beperken terwijl wij de juistheid ervan verifiëren.

·         Als de verwerking van uw persoonsgegevens als onrechtmatig wordt beschouwd, maar u de verwijdering van uw persoonsgegevens niet verlangt.

·         Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

·         Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen, of wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6(1) (e) AVG.

Het recht op dataportabiliteit 

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of overeenkomst, en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een machineleesbaar formaat. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen op privacy@heutink.nl. Wij zullen ons inspannen om zo snel mogelijk en binnen 30 dagen na ontvangst op uw verzoek te reageren. Als wij uw verzoek niet binnen de termijn van 30 dagen kunnen honoreren, laten wij u weten waarom en wanneer wij verwachten op uw verzoek te kunnen reageren.

Om uw rechten en uw privacy te beschermen en om misbruik te voorkomen, kunnen wij om een ​​ bewijs van uw identiteit vragen.

Heutink heeft een privacy officer om de naleving te bewaken en als eerste aanspreekpunt op te treden voor vragen over de Heutink Privacy Verklaring en de Heutink cookieverklaring. Als u een vraag hebt, neem dan bij voorkeur contact met ons op privacy@heutink.nl of +31[0] 548 53 66 66.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw verzoeken en rechten hebben behandeld of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard voor bovengenoemde doeleinden?

Heutink bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vereist door de toepasselijke wetgeving, of totdat u verzoekt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van producten of voor onze dienstverlening, zoals wanneer u producten hebt besteld die door andere bedrijven worden geleverd, aan Paperform voor de hosting van de diverse via voornoemde formulieren gegenereerde data, aan uitgevers waarmee webinars worden georganiseerd zodat deze kunnen registreren welke organisaties geïnteresseerd zijn in hun methodes indien u voor deze verstrekking toestemming hebt gegeven, of indien de wet ons daartoe verplicht. Bij gebruik door derden zal Heutink ervoor zorgen dat dit gebruik in overeenstemming is met de geldende regelgeving om een ​​adequate gegevensbescherming te waarborgen.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

Heutink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, in het bijzonder tegen verlies, onbevoegde toegang, wijziging of doorgifte van uw gegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de personen voor wie toegang noodzakelijk is. De Website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). 

Links naar websites van derden of sociale media

De Website kan verwijzingen of links (zoals hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden die niet onder deze Heutink Privacy Verklaring en de Heutink cookieverklaring vallen. Ook is het mogelijk dat je op social media naar Heutink wordt doorverwezen. Heutink is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door deze websites of social media wordt uitgevoerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in Heutink Privacy Verklaring

Wij begrijpen dat het beschermen van privacy een voortdurende verantwoordelijkheid is en daarom herzien wij onze Heutink Privacy Verklaring regelmatig. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op het moment dat andere processen dan hier beschreven zullen gaan plaatsvinden als gevolg van het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de Website. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, zullen via deze privacyverklaring op de Website worden gepubliceerd. Om u van de wijzigingen op de hoogte te houden verzoeken wij u regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Deze Heutink Privacy Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 janaru 2024.

PRIVACY CONVENANT

In eendrachtige samenwerking hebben de PO Raad en de VO Raad, de GEU (leermiddelenaanbieders) KBb-e (schoolleveranciers) en de VDOD (Digitale Onderwijs Dienstverleners) een privacy convenant opgesteld, dat regelt hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Het convenant vertaalt voor scholen en aanbieders van leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs de privacyregelgeving naar de praktijk. Heutink is ervan overtuigd dat privacybescherming gebaat is bij een zo groot mogelijke openheid en heeft het Privacy Convenant dan ook ondertekend.