Algemene voorwaarden

Heutink Primair Onderwijs B.V.
’t Heutink Huis B.V.
Heutink Creatief B.V.
Methodeplus B.V. h.o.d.n. Heutink Trainingen

hierna te noemen:
Heutink

Gevestigd en kantoorhoudende te:
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen

Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Heutink Primair Onderwijs
B.V. en/of ’t Heutink Huis B.V. en/of Heutink Creatief B.V. en/of Methodeplus B.V. h.o.d.n. Heutink Trainingen, allen nader te noemen “Heutink”. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Heutink een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder wederpartij wordt mede verstaan consumenten. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op consumenten, waarbij met consument bedoeld wordt een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden specifiek bedoeld is voor een consument, dan wordt dit bij de betreffende bepaling vermeld. Enkel consumenten kunnen dan rechten ontlenen aan de betreffende bepaling.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook en op elke overeenkomst op afstand, door of met Heutink. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Heutink, voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden in te zien zijn. Als de overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument er beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op een gegevensdrager. Op verzoek van de consument worden deze algemene voorwaarden kosteloos naar de consument
toegezonden.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Heutink overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft.

1.5 Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Heutink de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Indien Heutink en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van bepaalde aanbiedingen, opdrachten, leveringen van goederen en/of diensten, handelingen of verkoopovereenkomsten ten behoeve van dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Heutink van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

1.7 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.8 Indien Heutink niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Heutink in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Heutink, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Heutink binden Heutink niet, tenzij zij door Heutink schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Heutink.

2.4 Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

2.5 Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten Heutink niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.

2.6 In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, is Heutink gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 3 - Bestellingen
3.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heutink langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bestellingen door consumenten, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet is zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Verder kunnen consumenten
gebruik maken van hun wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen (artikel 4). Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt, en betaling blijft uit, is Heutink gerechtigd handling kosten te berekenen.

3.2 Bij het plaatsen van een bestelling, beneden een vooraf vermelde orderwaarde, worden behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 4 - Herroepingsrecht consument
4.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

4.3 Wanneer de consument meerdere producten heeft besteld of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen vangt de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktijd aan op de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Bij overeenkomst voor regelmatige leveringen van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen als begindag van de bedenktijd.

4.4 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de levering van diensten gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.5 De in lid 4 van dit artikel bedoelde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

4.6 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen.

Artikel 5 - Uitoefening en kosten herroepingsrecht consument

5.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Heutink. Dit modelformulier is te vinden op de website van Heutink.

5.2 Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend  op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de  consument het product terug aan Heutink.

5.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in  originele staat en verpakking, en conform  de door Heutink verstrekte instructies.

5.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

5.6 Heutink spant zich ervoor in om het door de consument vooruit betaalde bedrag binnen 14 dagen na de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de consument te
hebben terugbetaald. Heutink is gerechtigd deze termijn te verlengen totdat zij het aan de consument geleverde product retour heeft ontvangen, dan wel de consument heeft bewezen het product retour te hebben gezonden.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht consument
6.1 Heutink sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden:

a.) overeenkomst voor verlening van diensten, na aanvang van uitvoering dan wel volledige uitvoering van de dienst.

b.) indien Heutink met de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

c.) de levering van volgens specificatie van de consument vervaardigde zaken, of de levering van zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

d.) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

e.) de levering van producten die na levering door hun aard worden vermengd met andere producten.

f.) de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, dan wel zodra de software door de consument (geheel of gedeeltelijk) is gedownload.

g.) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

h.) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en - de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7 - Levering en transport
7.1 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

7.2 Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

7.3 Heutink is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

7.4 Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Heutink zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

7.5 De leveringstermijn gaat in op het moment dat Heutink de opdracht heeft aanvaard en volledige gegevens van de wederpartij door Heutink zijn ontvangen.

7.6 Zodra Heutink kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.

Artikel 8 - Risico
8.1 Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van Heutink, door een door Heutink aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

8.2 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen worden deze door Heutink opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9 - Garantie
9.1 Heutink verleent garantie m.b.t. door Heutink geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering. De garantie van Heutink geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder de voorkennis en goedkeuring van Heutink of andere omstandigheden buiten de controle van Heutink.

9.2 Op door derden aan Heutink geleverde onderdelen wordt door Heutink niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Heutink verleent.

9.3 Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9.4 De garantie vervalt indien, door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en indien, door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

9.5 Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie zal Heutink allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangt Heutink, ter voldoening aan haar garantieverplichtingen, onderdelen dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Heutink. Heutink sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

9.6 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, nakomt is Heutink niet gehouden tot garantie zolang die situatie voortduurt.

Artikel 10 - Reclamatie
10.1 Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Heutink te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

10.2 Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11 - Retourzending
11.1 Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Heutink, niet aanvaard.

11.2 Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Heutink te wijten is, zijn voor rekening en risico van Heutink. Heutink streeft er naar om alle producten conform overeenkomst uit te leveren.

11.3 Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Heutink gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie alsmede een kopiefactuur dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

11.4 Heutink is gerechtigd om bij de retourzendingen, welke niet zijn te wijten aan door Heutink gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Heutink totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Heutink gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2 Geleverde goederen kunnen terstond door Heutink worden teruggevorderd indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt of Heutink gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben.

12.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Heutink gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Heutink is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zo nodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Heutink op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

12.4 Door Heutink geleverde goederen, die ingevolge lid 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13 - Overmacht
13.1 Heutink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Heutink daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Heutink geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Heutink niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

13.3 Heutink heeft het recht, indien zij door vermacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Heutink tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

13.4 De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

13.5 Bij overmacht van naar de mening van Heutink blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

13.6 Heutink is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

Artikel 14 - Onvoorziene omstandigheden
14.1 Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 15 - Betalingen
15.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bankrekening.

15.2 Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is Heutink gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen.

15.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Heutink gerechtigd de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

15.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 Indien Heutink na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat Heutink een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Heutink het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Heutink te bepalen termijn en op de wijze zoals door Heutink zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Heutink niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Heutink gesloten overeenkomst verplicht.

15.6 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Heutink aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van Heutink in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

16.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Heutink niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Heutink. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

17.2 Het gebruiksrecht als bedoeld in lid 1 van dit artikel is, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet exclusief, niet overdraagbaar, niet vatbaar voor (sub)licentiëring en beperkt in tijdsduur. Voor (de duur van) het gebruiksrecht is de wederpartij een licentievergoeding verschuldigd zoals overeengekomen.

17.3 Voor zover het gebruiksrecht dat Heutink aan de wederpartij verstrekt gebaseerd is op de rechten van intellectuele eigendom van derden verklaart Heutink dat zij hiertoe bevoegd is.

17.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

Artikel 18 - Bewijs
18.1 Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Heutink beslissend.

Artikel 19 - Rechtskeuze en bevoegde rechter
19.1 Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Heutink wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Heutink gesloten overeenkomstenzullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van de plaats van vestiging van Heutink. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

19.3 Er is sprake van een geschil indien een van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

19.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.5 Indien de koper een consument is heeft hij gedurende één maand het recht te kiezen voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Artikel 20 - Vindplaats voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Heutink.

20.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.