De wet IKK en hoe de Peutermal u kan helpen

Geschreven op woensdag 29 november 2017

 

Wat gaat er veranderen?

Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in werking getreden. En dat betekent dat er dingen zijn veranderd in de kinderopvang. Wij zetten een aantal zaken overzichtelijk voor u op een rijtje.

De ontwikkeling van het kind staat centraal

Wie met kinderen werkt, werkt aan de toekomst. En iedereen is het erover eens, dat kinderen de beste kansen verdienen. Goede ondersteuning bij hun ontwikkeling is daarom essentieel. Met de wet IKK is dit ook nadrukkelijk vastgelegd, want als kinderopvangondernemer moet u verantwoorde kinderopvang bieden.

Daar wordt onder verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

Wat betekent dat concreet?

Op de website Veranderingen in de Kinderopvang wordt helder omschreven wat er precies bedoeld wordt. Als ondernemer en werknemer in de kinderopvang, dient u er voor te zorgen dat er op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om wordt gegaan.

Veiligheid
Er is respect voor hun autonomie, en er wordt een structuur geboden voor hun gedrag zodat kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Ontwikkeling
Ten tweede worden kinderen op een speelse manier uitgedaagd om aan de slag te gaan. Ze leren om hun vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van motoriek, kennis, taal en creativiteit. Zo worden ze steeds zelfstandiger en kunnen ze functioneren in een veranderende omgeving. 
Sociale vaardigheden
Daarnaast is er begeleiding bij sociale interacties, zodat kinderen al spelenderwijs leren om relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

      

Samen leven
Ook worden kinderen gestimuleerd om kennis te maken met de waarden en normen van onze samenleving. Hiermee leren ze om respectvol met elkaar om te gaan.

Ten slotte zijn er op het gebied van regelgeving ook zaken gewijzigd. Denk bijvoorbeeld aan een minimale ruimte voor buitenspeelruimte, de verplichte aanwezigheid van minimaal één volwassene met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en een kleinere beroepskracht-kindratio.

Heutink helpt met de PeuterMAL

  

Er is dus veel veranderd. Omdat u al druk genoeg bent met de wijzigingen op het gebied van regelgeving, willen wij u ontzorgen rond de ontwikkelingsmaterialen. Daarom hebben we een Materiaal Advies Lijst voor de kinderopvang ontwikkeld: de PeuterMAL. Met de PeuterMAL maakt u snel en duidelijk een overzicht van de bij u aanwezig ontwikkkelingsmaterialen per doel.

Bekijk kritisch waar eventuele hiaten vallen en vul uw materialen doelgericht aan. Zo zorgt u in een oogwenk ervoor dat u op het gebied van ontwikkelingsmaterialen helemaal up-to-date bent wat betreft de wet IKK. U downloadt de PeuterMAL simpel, door op de preview hiernaast te klikken.

Meer informatie

Op de website Veranderingen Kinderopvang staan alle wijzigingen vermeld. Zo vindt u daar de actuele stand van zaken en een tijdlijn over de invoering. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht met vragen over hoe de PeuterMAL u kan helpen.

Neem contact op met uw adviseur voor een persoonlijk gesprek.